Terms of Use/Gebruikersvoorwaarden

Minite Works BV (hereafter called Minite) has its registered office in Rotterdam at adress Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA Rotterdam and is registered with the Chamber of Commerce under number 83447539.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET MINITE PLATFORM(ZELFSTANDIGE)

Deze gebruikersvoorwaarden omschrijven de rechten en plichten die Zelfstandige heeft bij het gebruik van het Platform ‘Minite’. Deze gebruikersvoorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken (voor zover van toepassing) vormen de volledige overeenkomst tussen Minite en de Zelfstandige met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot het Platform en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Zelfstandige en Minite (voor zover van toepassing). 

Middels het verkrijgen van toegang tot en gebruik van het Platform, verklaart de Zelfstandige zich gebonden aan de bepalingen in deze Overeenkomst.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Overeenkomst worden de volgende definities gebruikt:
a. Derde: eenieder die geen partij is bij de Overeenkomst;
b. Gebruiker: de Opdrachtgever of Zelfstandige;
c. Job: een opdracht, aangeboden op het Platform, die door de Zelfstandige geaccepteerd kan worden, waarna een Overeenkomst van Opdracht tot stand komt;
d. Minite: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Minite Works B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83447539;
e. Ongoing Job: een Job die voor onbepaalde tijd doorloopt;  
f. One time Job: een Job die voor bepaalde tijd doorloopt;
g. Opdrachtgever: elke rechtspersoon die zichzelf als opdrachtgever registreert op het Platform en daarmee deze gebruikersvoorwaarden accepteert;
h. Overeenkomst: deze bemiddelingsovereenkomst bestaande uit de gebruikersvoorwaarden;
i. Overeenkomst van Opdracht: een overeenkomst van opdracht, waarin Opdrachtgever een Job aan Zelfstandige aanbiedt en Zelfstandige deze aanvaardt, welke tot stand is gekomen via het Platform en/of door bemiddeling van Minite en op basis waarvan Minite een vergoeding ontvangt van Zelfstandige en Opdrachtgever;
j. Partij: een van de partijen bij deze overeenkomst;
k. Platform: het digitale platform van Minite, te raadplegen op https://minite.works, waarop zij vraag en aanbod in de arbeidsmarkt samenbrengt en waarbij Minite faciliteert dat Zelfstandige een Overeenkomst van Opdracht kan aangaan met een of meerdere Opdrachtgevers;
l. Profiel: persoonlijke pagina op het Platform waarop Zelfstandige diens gegevens en vaardigheden kenbaar kan maken aan potentiële Opdrachtgevers en waarop Zelfstandige een overzicht van zijn/haar verrichte Jobs en facturen kan inzien;
m. Vergoeding: de vergoeding die Zelfstandige ontvangt van Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst van Opdracht, vastgesteld per uur of per Job, minus de bemiddelingsvergoeding;
n. Zelfstandige: de natuurlijke persoon die zich in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf inschrijft voor het Platform en daarbij deze voorwaarden accepteert.

Artikel 2. Het Platform

2. 1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst verkrijgt Zelfstandige het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om het Platform te gebruiken conform deze Overeenkomst. 
2.2 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, de auteursrechten (incl. rechten op bron- en objectcode van software), merkrechten, databankrechten en rechten op (technische) knowhow op het Platform komen exclusief toe aan Minite. 
2.3 Zelfstandige verkrijgt bij het registreren van het Profiel op het Platform van Minite een gebruikersnaam en wachtwoord. Zelfstandige dient deze ten alle tijden geheim te houden en niet aan derden te verstrekken. Zelfstandige is zelf verantwoordelijk voor alle acties die door het account worden verricht. 
2.4 Minite behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een Profiel aan te passen , te verwijderen of de toegang tot een Profiel (tijdelijk) op te schorten.
2.5 Minite is nimmer aansprakelijk voor eventueel door Zelfstandige geleden of te lijden schade als gevolg van een dergelijke aanpassing, verwijdering of (tijdelijke) opschorting.
2.6 Minite is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van het Platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen (bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken). Minite is nimmer aansprakelijk voor eventueel door Zelfstandige geleden of te lijden schade als gevolg van een dergelijke aanpassing, verwijdering of toevoeging.
2.7 Minite stelt slechts het Platform ter beschikking aan Opdrachtgevers en Zelfstandigen. Minite en/of haar medewerkers verrichten zelf geen opdrachten of werkzaamheden.Minite heeft over de uit te voeren opdracht tussen Opdrachtgever en Zelfstandige geen enkele zeggenschap en/of bemoeienis. Minite betaalt de Zelfstandige geen loon of andere vergoedingen. De vergoedingen worden betaald door de Opdrachtgever aan de Zelfstandige, via tussenkomst van het Platform dat deze betalingen slechts faciliteert met aftrek van de bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 3. Er bestaat tussen Minite en de Zelfstandige nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht.
2.8 De daadwerkelijke vervulling van de rechten en plichten uit een Overeenkomst van Opdracht wordt door Minite niet gecontroleerd. Zelfstandige is zelf gehouden om de Job als een goed opdrachtnemer uit te voeren, zulks in overeenstemming met de Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 3. Vergoeding en betaling

3.1 Het gebruik van het Platform is kosteloos voor Zelfstandige. Zelfstandige is enkel een vergoeding verschuldigd bij de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht.
3.2 Wanneer de Zelfstandige een Job heeft geaccepteerd, en een Overeenkomst van Opdracht is aangegaan met de Opdrachtgever, brengt Minite aan Zelfstandige een eenmalige/doorlopende vergoeding in rekening ter hoogte van 10% van de Vergoeding (“administratieve vergoeding”, ook wel Admin Fee genoemd). Voor de administratieve vergoeding bij de Ongoing Jobs geldt te allen tijde een minimum van 35 uren per maand, alsook een minimale looptijd van 3 maanden.
3.3 Minite zal de vergoeding, bedoeld in artikel 3.2, verrekenen met het door de Opdrachtgever betaalde bedrag aan Vergoeding. Derhalve zal Zelfstandige de door de Opdrachtgever betaalde Vergoeding minus de bemiddelingsvergoeding van Minite op diens rekening ontvangen.
3.4 Tenzij expliciet anders vermeld in deze Overeenkomst zijn alle genoemde bedragen in euro’s en exclusief BTW.
3.5 Minite behoudt zich het recht voor om haar tarieven en vergoedingen jaarlijks te verhogen met maximaal 6%. Minite zal Zelfstandige tijdig informeren in geval van een tariefverhoging, waarbij Zelfstandige de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen per ingangsdatum van de tariefswijziging. 
3.6 Zelfstandige komt geen beroep op verrekening of opschorting toe.
3.7 Betaling in vreemde valuta wordt onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd of ondersteund. Alle betalingen dienen in EUR worden gedaan.
3.8 Door gebruik te maken van onze diensten geeft de Zelfstandige uitdrukkelijk toestemming dat wij namens de Zelfstandige betalingen starten met Stripe, zoals gespecificeerd in overeenstemming met de hierin beschreven gebruikersvoorwaarden.
3.9 Betaling in vreemde valuta wordt onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd of ondersteund. Alle betalingen dienen in EUR worden gedaan.
3.10 Let op: naast deze algemene voorwaarden is ook de Stripe Connected Account-overeenkomst (https://stripe.com/gb/legal/connect-account) van toepassing op het gebruik van onze diensten door de Zelfstandige. Door gebruik te maken van onze diensten gaat de Zelfstandige akkoord met de algemene voorwaarden van de Stripe Connected Account-overeenkomst.
3.11 Betaling wordt binnen 2 dagen verwerkt (bedrag beschikbaar via Stripe), mits Opdrachtgever de factuur heeft voldaan en Zelfstandige met succes de onboarding-vereisten van Stripe heeft voltooid.

Artikel 4. Verplichtingen Zelfstandige

4.1
Zelfstandige vult het Profiel naar waarheid, actualiteit en volledigheid in, accepteert deze gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring van Minite en stelt het Profiel ter beschikking aan Minite voor verdere verwerking op het Platform. Zelfstandige is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het Profiel.
4.2 Zelfstandige zal slechts gebruikmaken van één Profiel. Het Profiel noch de Overeenkomst is aan een Derde overdraagbaar. 
4.3 Het is Zelfstandige niet toegestaan om (contact)informatie op hun Profiel of in een proposal te plaatsen waardoor een Opdrachtgever rechtstreeks contact zou kunnen opnemen.
4.4 Indien Zelfstandige een of meerdere Overeenkomsten van Opdracht met een Opdrachtgever aangaat, geldt het volgende:
a. Zelfstandige zal bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht de normen van een goed opdrachtnemer in acht nemen en de opdracht op vakbekwame wijze uitvoeren;
b. Zelfstandige zal Minite onverwijld informeren over zaken waarvan Zelfstandige weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze voor de uitvoering van deze Overeenkomst relevant zijn, en
c. Zelfstandige zal de Overeenkomst van Opdracht die zij sluit met Opdrachtgever(s) naleven.
4.5 Het is Zelfstandige niet toegestaan om, gedurende deze Overeenkomst of tot 24 maanden daarna, andere Gebruikers buiten het Platform om te benaderen, tenzij Zelfstandige met deze Gebruiker al een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten. Dit betekent dat het Zelfstandige in ieder geval verboden is om op Jobs te solliciteren buiten het Platform om, om de diensten van Zelfstandige aan te bieden aan andere Gebruikers buiten het Platform om of tot het aanzetten van een of meerdere handelingen die in strijd is met deze bepaling.
4.6 Indien Zelfstandige buiten het Platform om benaderd wordt door een andere Gebruiker om, buiten het Platform om, een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst te sluiten, dient zij dit binnen 7 dagen schriftelijk te melden aan Minite.
4.7 Het verbod uit artikel 4.5 en artikel 4.6 geldt niet indien er aantoonbaar al contact was tussen Zelfstandige en de Opdrachtgever voor registratie van het Profiel.
4.8 Bij overtreding van het in artikel 4.5 en/of artikel 4.6 bepaalde is Zelfstandige een direct opeisbare boete verschuldigd van € 15000,- per overtreding. Daarnaast behoudt Minite zich in dit geval het recht voor om een volledige schadevergoeding te vorderen, indien dit bedrag hoger is dan de verschuldigde boete.
4.9 Het is Zelfstandige verboden om de Overeenkomst van Opdracht feitelijk zo uit te voeren dat er een (fictieve) arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Zelfstandige ontstaat.
4.10 Zelfstandige is volledig zelf verantwoordelijk voor de boekhouding van diens eigen onderneming. Hieronder valt in ieder geval het juist en tijdig doen van aangifte bij de Belastingdienst.

Artikel 5. Het aanvaarden van een Job
5.1 Indien Zelfstandige bereid is om een Job te aanvaarden, dient zij daarvoor een proposal in bij de potentiële Opdrachtgever. 
5.2 Indien het proposal door de Opdrachtgever geaccepteerd wordt, sluiten Partijen een Overeenkomst van Opdracht. 
5.3 Minite biedt een voorbeeldovereenkomst aan de Opdrachtgever en Zelfstandige aan die zij kunnen gebruiken voor de Overeenkomst van Opdracht, welke is gebaseerd op de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst 9092076897. Of Opdrachtgever en Zelfstandige deze modelovereenkomst gebruiken is aan hen, zij kunnen ook andersluidende afspraken maken. Minite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze modelovereenkomst.
5.4 Het minimum tarief dat in een Overeenkomst van Opdracht gehanteerd kan worden door Zelfstandige bedraagt € 17,- per uur indien het een overeenkomst voor onbepaalde tijd (Ongoing Job) betreft, en €100 indien het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft (One Time Job Standard).
5.5 Minite is nimmer partij bij de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Zelfstandige en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of nadeel als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht, dan wel een wanprestatie daaronder.

Artikel 6. Te overleggen documenten
6.1 Zelfstandige verstrekt aan Minite de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de bemiddelingsdiensten. Indien in deze informatie wijzigingen optreden, zal Zelfstandige Minite hierover onverwijld, uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen, informeren.
6.2 Onder de in lid 1 bedoelde informatie wordt in ieder geval verstaan:
a. De informatie die Minite nodig heeft om facturen te produceren die aan de wettelijke vereisten voldoen, zoals de volledige naam, het adres en het bankrekeningnummer van Zelfstandige;
b. Het KvK- en BTW- nummer van Opdrachtgever. 
c. Of Zelfstandige beschikt over de benodigde beroepskwalificaties, ervaring en deskundigheid die zijn vereist voor de zelfstandige uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht;
d. Of Zelfstandige is toegelaten tot de kleine ondernemingsregeling van de Belastingdienst (KOR) en zo ja, per wanneer.
6.3 Op eerste verzoek van Minite overlegt Zelfstandige tevens aanvullende documenten die noodzakelijk zijn bijvoorbeeld om Wwft- en/of belastingtechnische redenen.
6.4 In ieder geval een dag voorafgaand aan het ingaan van een Overeenkomst van Opdracht dienen de verplichtingen uit dit artikel te zijn nagekomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Minite is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de al dan niet (deugdelijke) uitvoering en/of voltooiing van de Overeenkomst van Opdracht door de Zelfstandige en/of de Opdrachtgever. 
7.2 Minite is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van de (mogelijke) dan wel het bestaan van een ‘reguliere arbeidsovereenkomst’ tussen de Zelfstandige en de Opdrachtgever en de gevolgen daarvan. Meer concreet is Minite dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige (i) herkwalificatie van de relatie tussen de Zelfstandige en de Opdrachtgever en/of (ii) arbeidsrechtelijke of andere verplichting van de Opdrachtgever ten opzichte van de Zelfstandige (waaronder, maar niet uitsluitend, eventuele bijzondere verplichtingen op grond van wettelijke (fiscale en civiele) verplichtingen als gevolg van het bestaan van een reguliere arbeidsovereenkomst).
7.3 Minite zal haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen tegenover de Zelfstandige. Mocht de Zelfstandige schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, dan is Minite jegens Zelfstandige echter slechts aansprakelijk in het geval van opzet of grove schuld voor de directe schade die de Zelfstandige daardoor lijdt, zulks beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Minite gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Minite beperkt tot maximaal de waarde van de door Minite geïncasseerde bemiddelingsvergoeding van Zelfstandige in de zes maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit.
7.4 Minite is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.
7.5 Zelfstandige vrijwaart Minite volledig tegen aanspraken voor schade die verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Zelfstandige jegens een Opdrachtgever of Derden, dan wel niet naleven van wet- of regelgeving. Zelfstandige is zelf aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst(en) van Opdracht.  Indien en voor zover Minite aansprakelijk zou worden gesteld voor belastingen en/of sociale premies wordt Minite schadeloos gesteld voor alle belastingen en/of sociale premies.
7.6 Zelfstandige vrijwaart Minite tevens volledig tegen aanspraken voor schade die verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens Zelfstandige of Derden in de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. 

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens
8.1 Minite verwerkt in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van Zelfstandige. Het privacybeleid van Minite is hierop van toepassing en is raadpleegbaar via https://minite.works/privacy-policy

Artikel 9. Duur van de Overeenkomst
9.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in zodra deze is geaccepteerd door Zelfstandige bij het aanmaken van een Profiel.
9.2 Deze Overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd door ieder der Partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
9.3 Deze Overeenkomst kan eenzijdig worden gewijzigd door Minite. In voorkomend geval zal Minite Zelfstandige minstens 30 dagen voorafgaand aan de wijziging per e-mail en via het Platform, op de hoogte stellen. Zelfstandige kan deze Overeenkomst opzeggen, zonder enige schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn en behoudens het in artikel 9.4 en artikel 10 bepaalde, tegen de datum dat deze wijziging ingaat.
9.4 Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, terwijl Opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht heeft met de Zelfstandige, zal de Overeenkomst van rechtswege doorlopen tot het moment dat de (laatste) Overeenkomst van Opdracht van Zelfstandige met Opdrachtgever wordt beëindigd. De bepalingen uit deze Overeenkomst die gelden op het moment dat de Overeenkomst wordt opgezegd blijven in dat geval van kracht.

Artikel 10. Beëindiging van de Overeenkomst
10.1 Iedere Partij heeft tevens het recht om de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, schriftelijk buitengerechtelijk (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;
b. de andere Partij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Partij na schriftelijke aanmaning niet binnen veertien (14) dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct;
c. de andere Partij haar activiteiten staakt of overdraagt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
d. de andere Partij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest, of
e. beslag wordt gelegd op een of meer vermogensbestanddelen van de andere Partij.
10.2 De Partij die de Overeenkomst op grond van de in lid 1 genoemde gronden eindigt, is jegens de ander nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelleden beëindigen van de Overeenkomst.
10.3 Bepalingen uit deze Overeenkomst die bedoeld zijn om ook na afloop of (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst te blijven voortduren, blijven onverminderd van kracht tussen Minite en Opdrachtgever. Onder deze bepalingen vallen in ieder geval de artikelen 1, 2, 3, 7, 10.3, 11, 12 en 13.

Artikel 11. Conversion Fee
11.1 Indien en voor zover Opdrachtgever en Zelfstandige, na afloop van een Overeenkomst van Opdracht, buiten het Platform om, een nieuwe overeenkomst met elkaar aangaan, ongeacht of dit tijdens of binnen 24 maanden na einde van de Overeenkomst plaatsvindt, handelt Zelfstandige in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 4.5 en/of 4.6. Onverminderd, de rechten van Minite voortvloeiende uit artikel 4.8, is Zelfstandige hiervoor een conversievergoeding verschuldigd aan Minite.
11.2 De conversievergoeding, bedoeld in artikel 11.1 bedraagt 1350 uren minus het aantal gewerkte uren x het hoogste uurtarief van de Zelfstandige,  per overtreding.
11.3 Na volledige betaling door Opdrachtgever van de in artikel 11.1 en 11.2 bedoelde vergoeding zijn Zelfstandige en zijn/haar Opdrachtgever vrij om een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Bemiddelaar staat volledig buiten deze arbeidsovereenkomst en zal dan ook niet bemiddelen hierin.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 De eventuele algemene voorwaarden van Zelfstandige zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
12.2 Wijzigingen in deze Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
12.3 Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
12.4 Partijen gaan er mee akkoord dat de Overeenkomst en eventuele Overeenkomsten van Opdracht elektronisch ondertekend kunnen worden. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op deze Overeenkomst en de relatie tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden berecht door bevoegde rechtbank te Rotterdam.