Terms of Use: Companies

Minite Works BV (hereafter called Minite) has its registered office in Rotterdam at adress Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA Rotterdam and is registered with the Chamber of Commerce under number 83447539.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET MINITE PLATFORM

Deze gebruikersvoorwaarden omschrijven de rechten en plichten die Opdrachtgever heeft bij het gebruik van het Platform ‘Minite’. Deze gebruikersvoorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken (voor zover van toepassing) vormen de volledige overeenkomst tussen Minite en de Opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot het Platform en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Minite (voor zover van toepassing). 

Middels het verkrijgen van toegang tot en gebruik van het Platform, verklaart de Opdrachtgever zich gebonden aan de bepalingen in deze Overeenkomst.

Artikel 1. Definities
1.1
In deze Overeenkomst worden de volgende definities gebruikt:
a. Derde: eenieder die geen partij is bij de Overeenkomst;
b. Gebruiker: de Opdrachtgever of Zelfstandige;
c. Job: een opdracht, aangeboden op het Platform, die door een Zelfstandige geaccepteerd kan worden, waarna een Overeenkomst van Opdracht tot stand komt;
d. Ongoing Job: een Job die voor onbepaalde tijd doorloopt;  
e. One time Job: een Job die voor bepaalde tijd doorloopt
f. Minite: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Minite Works B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83447539;
g. Opdrachtgever: elke rechtspersoon die zichzelf als opdrachtgever registreert op het Platform en daarmee deze gebruikersvoorwaarden accepteert;
h. Overeenkomst: deze bemiddelingsovereenkomst;
i. Overeenkomst van Opdracht: een overeenkomst van opdracht, waarin Opdrachtgever een Job aan een Zelfstandige aanbiedt en Zelfstandige deze aanvaardt, welke tot stand is gekomen via het Platform en/of door bemiddeling van Minite en op basis waarvan Minite een vergoeding ontvangt van Zelfstandige en Opdrachtgever;
j. Partij: een van de partijen bij deze overeenkomst;
k. Platform: het digitale platform van Minite, te raadplegen op https://minite.works, waarop zij vraag en aanbod in de arbeidsmarkt samenbrengt en waarbij Minite faciliteert dat Opdrachtgever via het Platform een Overeenkomst van Opdracht kan aangaan met een of meerdere Zelfstandigen; 
l. Profiel: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel van de Opdrachtgever;
m. Vergoeding: de vergoeding die een Zelfstandige ontvangt van Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst van Opdracht, vastgesteld per uur of per Job;
n. Zelfstandige: een natuurlijke persoon die zich in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft ingeschreven voor het Platform.

Artikel 2. Het Platform 
2.1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om het Platform te gebruiken conform deze Overeenkomst. 
2.2 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, de auteursrechten (incl. rechten op bron- en objectcode van software), merkrechten, databankrechten en rechten op (technische) knowhow op het Platform komen exclusief toe aan Minite. 
2.3 Opdrachtgever verkrijgt bij het registreren op het Platform van Minite een gebruikersnaam en wachtwoord. Opdrachtgever dient deze ten alle tijden geheim te houden en niet aan derden te verstrekken. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle acties die door het account worden verricht. 
2.4 Minite behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een Profiel aan te passen , te verwijderen of de toegang tot een Profiel (tijdelijk) op te schorten. Minite is nimmer aansprakelijk voor eventueel door Opdrachtgever geleden of te lijden schade als gevolg van een dergelijke aanpassing, verwijdering of (tijdelijke) opschorting.
2.5 Minite is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van het Platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen (bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken). Minite is nimmer aansprakelijk voor eventueel door Opdrachtgever geleden of te lijden schade als gevolg van een dergelijke aanpassing, verwijdering of toevoeging.
2.6 Minite stelt slechts het Platform ter beschikking aan Opdrachtgever en Zelfstandige. Minite en/of haar medewerkers verrichten zelf geen opdrachten of werkzaamheden uit.
2.7 Minite heeft over de uit te voeren opdracht tussen Opdrachtgever en Zelfstandige geen enkele zeggenschap en/of bemoeienis. Minite betaalt de Zelfstandige geen loon of andere vergoedingen. De vergoedingen worden betaald door de Opdrachtgever aan de Zelfstandige, via tussenkomst van het Platform dat deze betalingen slechts faciliteert met aftrek van de bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 3. Er bestaat tussen Minite en de Zelfstandige nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht.
2.8 De daadwerkelijke vervulling van de rechten en plichten uit een Overeenkomst van Opdracht wordt door Minite niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan de Opdrachtgever worden gegarandeerd. Opdrachtgever is zelf gehouden om te bepalen of de Job in overeenstemming met de Overeenkomst van Opdracht is uitgevoerd.

Artikel 3. Vergoeding en betaling
3.1 Voor het plaatsen op het Platform van een Job voor bepaalde tijd (“One Time Job Standard”) brengt Minite een eenmalige vergoeding in rekening ter hoogte van 30% van de Vergoeding. Deze bemiddelingsvergoeding dient Opdrachtgever voorafgaand aan het plaatsen van de Job op het Platform te betalen aan Minite. Indien er voor de geplaatste Job een Overeenkomst van Opdracht tot stand komt, geldt het bepaalde in artikel 3.3 en wordt de eenmalige bemiddelingsvergoeding . Indien er geen Overeenkomst van Opdracht tot stand komt en de Opdrachtgever verwijdert de Job, dan wel deze Job wordt niet ingevuld binnen 2 maanden, dan heeft Opdrachtgever geen recht op een terugbetaling van het in dit artikel bedoelde bedrag.
3.2 Zelfstandige draagt er zorg voor dat de specificatie van de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever voor het verstrijken van een kalendermaand via het Platform zijn geregistreerd. Opdrachtgever zal het aantal gewerkte uren van Zelfstandige binnen drie dagen via het Platform valideren. Indien validatie binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van het aantal uren te hebben ingestemd en gelden deze als automatisch geaccordeerd en daarmee een expliciete acceptatie voor de Vergoeding.
3.3 Minite ontvangt van Opdrachtgever voor de toegang tot en het gebruik van het Platform: 30% van het met de Zelfstandige afgesproken uurtarief per gewerkt uur of, indien een vaste vergoeding per opdracht is overeengekomen, of 30% van deze vaste vergoeding indien het een One Time Job Standard betreft.(“bemiddelingsvergoeding”, ook wel Service Fee genoemd). Voor de bemiddelingsvergoeding bij de Ongoing Jobs geldt te allen tijde een minimum van 35 uren per maand, alsook een minimale looptijd van 3 maanden.
3.4 Opdrachtgever zal de bemiddelingsvergoeding, bedoeld in artikel 3.3, gelijktijdig met de Vergoeding van de diensten verricht door een Zelfstandige aan Minite betalen. Hiertoe ontvangt Opdrachtgever via het Platform een factuur van Zelfstandige en Minite. Opdrachtgever erkent en accepteert dat een minimum afname van 35 uren per maand van toepassing is. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling geschiedt via het Platform. 
3.5 Tenzij expliciet anders vermeld in deze Overeenkomst zijn alle genoemde bedragen in euro’s en exclusief BTW.
3.6 Minite behoudt zich het recht voor om haar tarieven en vergoedingen jaarlijks te verhogen met maximaal 6%. Minite zal Opdrachtgever tijdig informeren in geval van een tariefverhoging, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen per ingangsdatum van de tariefswijziging. 
3.7 Opdrachtgever komt geen beroep op verrekening of opschorting toe ter zake de bemiddelingsvergoeding en/of de Vergoeding op basis van (automatisch) geaccordeerde uren.
3.8 Betalingen worden uitgevoerd via Stripe. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid te betalen via iDEAL of SEPA Direct Debit.
3.9 Betaling in vreemde valuta wordt onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd of ondersteund. Alle betalingen dienen in EUR worden gedaan.
3.10 Betalingen worden uitgevoerd via Stripe.
3.11 Betaling in vreemde valuta wordt onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd of ondersteund. Alle betalingen dienen in EUR worden gedaan.
3.12 Als een poging tot betaling via SEPA Direct Debit mislukt, wordt er een bedrag van EUR 12 in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
3.13 In geval van een geschil met betrekking tot een SEPA Direct Debit-transactie (disputed Direct Debit), wordt er een bedrag van EUR 12 in rekening gebracht op de rekening van Opdrachtgever.

4 Verplichtingen Opdrachtgever
4.1
Opdrachtgever vult het Profiel naar waarheid, actualiteit en volledigheid in, accepteert deze gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring van Minite en stelt het Profiel ter beschikking aan Minite voor verdere verwerking op het Platform. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het Profiel.
4.2 Opdrachtgever zal slechts gebruikmaken van één Profiel. Het Profiel noch de Overeenkomst is aan een Derde overdraagbaar. 
4.3 Indien Opdrachtgever een of meerdere Overeenkomsten van Opdracht met een Zelfstandige aangaat, geldt het volgende:
a. Opdrachtgever zal bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht de normen van een goed opdrachtgever in acht nemen;b. Opdrachtgever zal Minite onverwijld informeren over zaken waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze voor de uitvoering van deze Overeenkomst relevant zijn, en
c. Opdrachtgever zal de Overeenkomst van Opdracht die zij sluit met Zelfstandige(n) naleven.
4.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, gedurende deze Overeenkomst of tot 24 maanden daarna, andere Gebruikers buiten het Platform om te benaderen, tenzij Opdrachtgever met deze Gebruiker al een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten en deze Overeenkomst van Opdracht op dat moment nog geldt. Het is Opdrachtgever in ieder geval verboden om Jobs aan te bieden buiten het Platform om aan Gebruikers, om aan een Zelfstandige voor te stellen om (voortaan) betalingen buiten het Platform om te laten lopen of aan te zetten tot het handelen in strijd is met deze bepaling.
4.5 Indien Opdrachtgever buiten het Platform om benaderd wordt door een andere Gebruiker om, buiten het Platform om, een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst te sluiten, dient zij dit binnen 7 dagen schriftelijk te melden aan Minite.
4.6 Het verbod uit artikel 4.4 en artikel 4.5 geldt niet indien er aantoonbaar al contact was tussen Opdrachtgever en de Gebruiker voor registratie van het Profiel.
4.7 Bij overtreding van het in artikel 4.4 en/of artikel 4.5 bepaalde is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 15000,- per overtreding. Daarnaast behoudt Minite zich in dit geval het recht voor om een volledige schadevergoeding te vorderen, indien dit bedrag hoger is dan de verschuldigde boete.
4.8 Het is Opdrachtgever verboden om een Overeenkomst van Opdracht feitelijk zo uit te voeren dat er een (fictieve) arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de Zelfstandige ontstaat.

5 De Job
5.1
De plaatsing van een Job bevat in ieder geval alle informatie die voor een Zelfstandige noodzakelijk is om te beoordelen of de Zelfstandige voldoende bekwaam is om de Job te kunnen aanvaarden. 
5.2 Minite is niet verantwoordelijk voor de content in een Job omschrijving en/of andere content op het Platform die geplaatst is door Opdrachtgever of Derden. Minite controleert een Job en/of andere content niet op juistheid, geldigheid en/of volledigheid.
5.3 Indien een Zelfstandige, naar mening van Opdrachtgever, voldoet aan de in de Job gestelde eisen, zal Minite een gesprek tussen de Zelfstandige en Opdrachtgever faciliteren. Aan de hand hiervan zal Opdrachtgever bepalen of zij een Overeenkomst van Opdracht wenst aan te gaan met de Zelfstandige.
5.4 Minite biedt een voorbeeldovereenkomst aan de Opdrachtgever en Zelfstandige aan die zij kunnen gebruiken voor de Overeenkomst van Opdracht, welke gebaseerd is op de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst 9092076897. Of Opdrachtgever en Zelfstandige deze overeenkomst gebruiken is aan hen, zij kunnen ook andersluidende afspraken maken. Minite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze modelovereenkomst.
5.5 Het minimum uurtarief dat in een Overeenkomst van Opdracht gehanteerd kan worden bedraagt € 17,- per uur, en indien het een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd (One Time Job Standard) met vaste prijs betreft, €350.
5.6 Minite is nimmer partij bij de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Zelfstandige en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of nadeel als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht, dan wel een wanprestatie daaronder.

6 Te overleggen documenten
6.1 Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de overeengekomen diensten als bedoeld in Artikel 3, verstrekt Opdrachtgever Minite de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de hiervoor bedoelde diensten. Indien in deze informatie wijzigingen optreden, zal Zelfstandige Minite hierover onverwijld, uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen, informeren.
6.2 Onder de in lid 1 bedoelde informatie wordt in ieder geval verstaan: 
a. De informatie die Minite nodig heeft om facturen te produceren die aan de wettelijke vereisten voldoen, zoals de statutaire naam, het adres en het bankrekeningnummer van Opdrachtgever; en 
b. Het KvK- en BTW- nummer van Opdrachtgever. 
6.3 In ieder geval een dag voorafgaand aan het ingaan van een Overeenkomst van Opdracht dienen de verplichtingen uit dit artikel te zijn nagekomen.

7 Aansprakelijkheid
7.1
Minite is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de al dan niet (deugdelijke) uitvoering en/of voltooiing van de Overeenkomst van Opdracht door de Zelfstandige en/of de Opdrachtgever. 
7.2 Minite is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van de (mogelijke) dan wel het bestaan van een ‘reguliere arbeidsovereenkomst’ tussen de Zelfstandige en de Opdrachtgever en de gevolgen daarvan. Meer concreet is Minite dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige (i) herkwalificatie van de relatie tussen de Zelfstandige en de Opdrachtgever en/of (ii) arbeidsrechtelijke of andere verplichting van de Opdrachtgever ten opzichte van de Zelfstandige (waaronder, maar niet uitsluitend, eventuele bijzondere verplichtingen op grond van wettelijke (fiscale en civiele) verplichtingen als gevolg van het bestaan van een reguliere arbeidsovereenkomst).
7.3 Minite zal haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen tegenover de Opdrachtgever. Mocht de Opdrachtgever schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, dan is Minite jegens Opdrachtgever echter slechts aansprakelijk in het geval van opzet of grove schuld voor de directe schade die de Opdrachtgever daardoor lijdt, zulks beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Minite gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Minite beperkt tot maximaal de waarde van de door Minite geïncasseerde bemiddelingsvergoeding van Opdrachtgever in de zes maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit.
7.4 Minite is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart Minite volledig tegen aanspraken voor schade die verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens een Zelfstandige of Derden, dan wel niet naleven van wet- of regelgeving. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst(en) van Opdracht. Indien en voor zover Minite aansprakelijk zou worden gesteld voor belastingen en/of sociale premies wordt Minite schadeloos gesteld voor alle belastingen en/of sociale premies.
7.6 Opdrachtgever vrijwaart Minite tevens volledig tegen aanspraken voor schade die verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Zelfstandige jegens Opdrachtgever of Derden in de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. 

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens
8.1 Minite verwerkt in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van Opdrachtgever. Het privacybeleid van Minite is hierop van toepassing en is raadpleegbaar via https://minite.works/privacy-policy

Artikel 9. Duur van de Overeenkomst
9.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in zodra deze is geaccepteerd door Zelfstandige bij het aanmaken van een Profiel.
9.2 Deze Overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd door ieder der Partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
9.3 Deze Overeenkomst kan eenzijdig worden gewijzigd door Minite. In voorkomend geval zal Minite Zelfstandige minstens 30 dagen voorafgaand aan de wijziging per e-mail en via het Platform, op de hoogte stellen. Zelfstandige kan deze Overeenkomst opzeggen, zonder enige schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn en behoudens het in artikel 9.4 en artikel 10 bepaalde, tegen de datum dat deze wijziging ingaat.
9.4 Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, terwijl Opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht heeft met de Zelfstandige, zal de Overeenkomst van rechtswege doorlopen tot het moment dat de (laatste) Overeenkomst van Opdracht van Zelfstandige met Opdrachtgever wordt beëindigd. De bepalingen uit deze Overeenkomst die gelden op het moment dat de Overeenkomst wordt opgezegd blijven in dat geval van kracht.

Artikel 10. Beëindiging van de Overeenkomst
10.1 Iedere Partij heeft tevens het recht om de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, schriftelijk buitengerechtelijk (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;
b. de andere Partij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Partij na schriftelijke aanmaning niet binnen veertien (14) dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct;
c. de andere Partij haar activiteiten staakt of overdraagt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
d. de andere Partij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest, of
e. beslag wordt gelegd op een of meer vermogensbestanddelen van de andere Partij.
10.2 De Partij die de Overeenkomst op grond van de in lid 1 genoemde gronden eindigt, is jegens de ander nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelleden beëindigen van de Overeenkomst.
10.3 Bepalingen uit deze Overeenkomst die bedoeld zijn om ook na afloop of (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst te blijven voortduren, blijven onverminderd van kracht tussen Minite en Opdrachtgever. Onder deze bepalingen vallen in ieder geval de artikelen 1, 2, 3, 7, 10.3, 11, 12 en 13.

Artikel 11. Conversion Fee
11.1 Indien en voor zover Opdrachtgever en Zelfstandige, na afloop van een Overeenkomst van Opdracht, buiten het Platform om, een nieuwe overeenkomst met elkaar aangaan, ongeacht of dit tijdens of binnen 24 maanden na einde van de Overeenkomst plaatsvindt, handelt Opdrachtgever in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 4.4 en/of 4.5. Onverminderd, de rechten van Minite voortvloeiende uit artikel 4.7, is Opdrachtgever hiervoor een conversievergoeding verschuldigd aan Minite.
11.2 De conversievergoeding, bedoeld in artikel 11.1, bedraagt 1350 uren  minus het aantal al gewerkte uren door Zelfstandige, waarna dit vermenigvuldigd wordt met 30% van het hoogste uurtarief waarvoor Zelfstandige werkzaamheden voor Opdrachtgever heeft verricht.
11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een overeenkomst met een Zelfstandige aan te gaan, buiten Minite om, zonder de in dit artikel genoemde vergoeding te betalen aan Minite.

Artikel 12. Overige bepalingen
12.1 De eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
12.2 Wijzigingen in deze Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
12.3 Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
12.4 Partijen gaan er mee akkoord dat de Overeenkomst en eventuele Overeenkomsten van Opdracht elektronisch ondertekend kunnen worden. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op deze Overeenkomst en de relatie tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden berecht door bevoegde rechtbank te Rotterdam.